โลกาจินตา ทำอะไร?

ภารกิจในเว็บไซต์ โลกาจินตา แห่งนี้ คือการวิเคราะห์ วิจารณ์ความเป็นไปของโลกที่ไหลไปตามกระแสกิเลส ทั้งในเชิงของการสร้างการรับรู้ จนถึงขั้นการดึงสติ ซึ่งโดยหลักแล้ว จะเป็นการติเป็นหลัก ชมเป็นรอง เพราะในโลกนี้ส่วนมากเขาก็ชมกัน จะติเขาก็ติด้วยกิเลส มีชัง มีดูถูก มีพยาบาท ฯลฯ

แต่ในการติของเว็บไซต์ โลกาจินตา คือการติเพื่อไม่ก่อ ไม่ก่ออะไร ไม่ก่อให้เกิดตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ฯลฯ แต่ถึงกระนั้นศิลปะในการติก็เป็นเรื่องยาก ใช่ว่าคนทุกคนจะยอมรับการติได้ แต่ก็คงจะต้องวางใจ เพราะสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี พระพุทธเจ้าตรัสว่าบัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลัง ส่วนคนพาลมีการเพ่งโทษเป็นกำลัง (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ “พลสูตร ที่ ๑” ข้อ ๑๑๗ ) ดังนั้น ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน พยายามประพฤติตนเป็นบัณฑิต อย่าได้ยินดีในความเป็นคนพาลเลย จงมุ่งหาประโยชน์ แม้ในการกล่าวโทษ ตำหนิ ติเตียนที่ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังกันเถอะ แล้วจะพ้นทุกข์ให้ไว

สรุปคือ  โลกาจินตา จะมุ่งวิจารณ์ความบ้าในมุมต่าง ๆ ในโลก เพื่อที่จะสร้างความเห็นความเข้าใจที่มุ่งสู่การพ้นทุกข์ มิใช่วิจารณ์เพื่อให้หลงวนเวียนต่อไปในโลกอันเร่าร้อนด้วยวิบากกรรม และเหน็บหนาวด้วยความผิดหวังเช่นนี้