โลกาจินตา คืออะไร?

โลกาจินตา

โลกจินตา คือ… คำศัพย์คำหนึ่งในพระไตรปิฎก ในหมวดของอจินไตย ๔ (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ “อจินเตยยสูตร” ข้อ ๗๗

[๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย ๔ ประการนี้ อันบุคคลไม่ควรคิด
เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า เดือดร้อน อจินไตย ๔ ประการ
เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑ ฌานวิสัย
ของผู้ได้ฌาน ๑ วิบากแห่งกรรม ๑ ความคิดเรื่องโลก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อจินไตย ๔ ประการนี้แล ไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความ
เป็นบ้า เดือดร้อน ฯ

ในพระสูตรอจินไตย ๔ ได้กล่าวถึงเรื่องที่ไม่ควรคิด หากคิดจะเป็นบ้า จะเดือดร้อน ๔ ประการ ในข้อสุดท้ายคือโลกจินตา คือ ความคิดเรื่องโลก หมายถึงคิดไปตามโลก โลกเป็นเช่นนั้น โลกเป็นเช่นนี้  ทำไมสิ่งใด ๆ ในโลกนั้นเกิดมา ทำไมถึงเปลี่ยนแปลงไป สุดท้ายก็ไหลไปตามกระแสของโลก ที่ลวงหลอกให้ผู้คนไหลตามจิตที่ต้องการจะคิดจะฝันไปของแต่ละคน

โลกาจินตา คือ เว็บไซต์ที่จะนำเสนอเรื่องราวความบ้าที่ไหลหลุดไปไกล แต่ก็ไม่ไกลจะเกินกลับมาทำความเข้าใจ ในใจของตนเอง ผ่านบทความ ที่วิเคราะห์และเรียบเรียงโดยนักเขียน ผู้ที่มีประสบการณ์ในการศึกษาและปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา มีความเห็นความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม แต่ละลัทธิ และมั่นใจ แน่ใจ เต็มใจว่าแนวทางที่ปฏิบัตินั้นถูกต้อง โดยท่านที่สนใจสามารถศึกษาความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามที่ได้กล่าวอ้างนั้น ผ่านบทความที่ได้เรียบเรียงและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ โลกาจินตา แห่งนี้